Брутен вътрешен продукт


Макроикономика: предмет и метод на изследване. Брутен вътрешен продукт: разгоден и доходен подход за измерване. Номинален, реален БВП....
 

Бизнес план на фирма


"Винис” - ООД, гр. Ямбол е създадена в следствие одържавяване на бившия частен секторен монопол в града през 1948г. през 1995г. фирмата се приватизира от работническо - мениджърски екип и придобива отново частна форма на собственост...
 

Заетост и безработица


Под трудоспособно население се разбира пълнолетното население до навършване на пенсионна възраст, физически и психически годни за труд. Работещи или икономически активни са онези лица от трудоспособното население, които доброволно извършват...
 

Фискална политика


Какво е фискална политика? Какви са целите й и средства за нейното провеждане...
 

Презентация за инфлация


Презентация за инфлация . Анализ на инфлацията...
 

Мултипликатори в макроикономиката


Мултипликаторът е коефициент, който се определя като съотношение между изменението в доходите и изменението в която и да е от съставните части на съвкупното търсене...
 

Пари - история и значение


Парите са обектите, приемани като плащане за стоки и услуги или като разплащане задълг в дадена страна или даден обществено-икономически контекст....
 

Инфлация 2010


При инфлация цените на различните стокови групи не се увеличават в еднаква степен, затова става дума за общото равнище на цените на всички стоки...
 

Безработица


Наличието на безработица е признак, че дадена икономика функционира под нивото на потенциалният си продукт, като от своя страна означава, че е нарушена пълната заетост и следователно може да се охарактеризира със значителни негативни...
 

Макроикономически политики


Постигане на управляемо изменение на съвкупните разходи, т.е. изменение на съвкупното търсене, от което като следствие се формират управленски въздействия върху равновесното равнище на съвкупното производство, заетост, цените и инфлацията...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Макроикономика с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

Икономика
Макроикономика
Презентации
Ограничаване на резултатите